Norkring arbeider for at selskapet skal ha fokus på ansvarlig forretningsetikk.

Miljø – å identifisere og håndtere den påvirkning Norkring har på miljøet i tråd med internasjonale standarder og sørge for etterlevelse av Telenor Group retningslinjer og prosedyrer.

Samfunn – å identifisere og håndtere den påvirkning Norkring har på samfunnet, som menneskerettigheter og oppfølging av underleverandører.

Governance – å sikre etterlevelse av høye forretningsetiske standarder samt internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.

HMS
Norkring opptrer i overensstemmelse med Telenors retningslinjer. Telenor skal være en foregangsbedrift innen området helse, miljø og sikkerhet for å sikre et høyt nivå og gode standarder. I tillegg har Norkring implementert interne kontrollrutiner for å sikre at retningslinjene blir etterlevd.

Norkring har forpliktelser ovenfor Telenors retningslinjer for arbeidsmiljø, Norkrings egen retningslinje vedrørende HMS-krav, samt krav fra offentlige myndigheter.

Telenor og Norkring sikrer en bærekraftig utvikling av verdikjeden gjennom avtaler om ansvarlig leverandøradferd (Agreements on responsible Business Conduct – ABC). Avtalen vektelegger hvordan selskapet, leverandører og partnere skal samarbeide for å promotere ansvarlig forretningsetikk i bransjen.

Norkring har fokus på kontinuerlig forbedring innen områdene sosialt ansvar, lovlig forretningspraksis og HMS.

Norkring forplikter seg gjennom kundeavtaler og HMS-krav å opprettholde en forsvarlig standard på selskapets stasjonsanlegg. Det er mange som utfører arbeidsoppgaver på stasjonen og det er derfor viktig at stasjonen holder en bestemt standard. Med jevne mellomrom foretas det blant annet brannsyn  hvor lokalt brannvesen kontrollerer status på stasjonsanlegget. Under kontrollen sjekkes alt fra brannsikringsutstyr, brannsentral og detektorer til rømningsveier, skilting og orden på stasjonen. Samspillet mellom Norkring og det lokale brannvesenet er viktig for et sikkert og trygt arbeidsmiljø på våre stasjoner. Filmen viser hvordan et slikt oppdrag arter seg i forbindelse med brannsyn på Lønahorgi kringkastingsstasjon.

samfunnsansvar-article

Miljøprofil
Norkring opptrer i overensstemmelse med Telenors retningslinjer for å sikre positive resultater innen miljøaktiviteter. Telenor skal være en foregangsbedrift innen miljøvern gjennom å minimere skadevirkninger vi har på miljøet samt utvikle, fremme og utnytte miljøvennlig teknologi. Norkring ønsker å sikre en positiv utvikling gjennom miljøvennlig utbygging, tjenester og produkter.